وپسا (سر. ساختمان خلیج فارس) در کف کانال ٣٠ ماهه خود قرار دارد. این سهم در دی ماه ١٣٩۶ با قیمت هر سهم ١٠٣٠ ریال بازگشایی شده است و با وجود دارایی های دلاری در زمره کم رشدترین سهم های بازار سرمایه قرار دارد. کل شناوری این سهم ۱۴۰ میلیارد تومان است. طبق آنچه در سایت شرکت پارت ماشین (زیرمجموعه اصلی وپسا) آمده است. این شرکت درحال انجام پروژه نصب تجهیزات متانول بدرشرق در چابهار است.

وپسا (سر. ساختمان خلیج فارس) در کف کانال 30 ماهه خود قرار دارد.
این سهم در دی ماه 1396 با قیمت هر سهم 1030 ریال بازگشایی شده است و با وجود دارایی های دلاری در زمره کم رشدترین سهم های بازار سرمایه قرار دارد. کل شناوری این سهم ۱۴۰ میلیارد تومان است.
طبق آنچه در سایت شرکت پارت ماشین (زیرمجموعه اصلی وپسا) آمده است. این شرکت درحال انجام پروژه نصب تجهیزات متانول بدرشرق در چابهار است.