به لحاظ تکنیکی محدوده تراکمی یک میلیون الی یک میلیون و ۵٠ هزار واحدی نزدیک‌ترین سطح حمایتی شاخص کل خواهد بود و به نظر تا مادامی که این سطح لمس نشود، فروشنده‌ها دست از عرضه سهام برنخواهند داشت. هر چند که تمهیداتی حمایتی نظیر تغییر دامنه نامتقارن سهام از مثبت و منفی ۵ درصد به مثبت ۵ تا منهای ٢ درصد و همچنین انتشار صورت پیش‌بینی سود و زیان در جریان است اما اعتماد از دست رفته به این راحتی قابل بازسازی نیست و به نظر دولت ...