فولاد مبارکه اصفهان که یک ریزش پنج موجی را از قله قیمتی ٢۵٠٠٠ ریالی تا به الان داشته، در حال رسیدن به محدوده حمایتی محکم و همینطور سرنوشت سازی می باشد...