هلدینگ خلیج فارس پس از آن که حمایت ١٢٠٠٠ ریالی خود را از دست داد ، وارد ریز موج اصلاحی قوی تری شد. در حال حاضر شرایط اندیکاتوری زیاد مناسبی نداشته و گارد نزولی به خود گرفته است...