بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، درآمدهای عملیاتی شرکت طی ٩ ماهه سال جاری، ۵١٢۴.٧ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه، افزایشی ٣۵ درصدی را نشان می‌دهد. اما در بخش بهای تمام شده شاهد رشد .......