از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت ٩۵ درصد در بازار سرمایه و بورس می‌باشد. طی این گزارش به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ٢٧ دی ماه استفاده شده است. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی........