هفته پیش رو از جهات گوناگون برای تمامی سرمایه گذاران در بازارهای مختلف یک هفته بسیار مهم است و آنچه در روزهای آینده رخ خواهد داد بر سبدهای دارایی اثرات ماندگار دارد. چهار عامل این هفته بر رفتار سرمایه گذاران و ..