طی معاملات روز شنبه و در اولین روز معاملاتی هفته، با تسریع افت نرخ دلار در بازار ارز و همچنین با توجه به جو هیجانی و منفی ایجاد شده در بازار، در اکثر نمادهای به ویژه نمادهای بزرگ و تأثیرگذاری همچون نمادهای گروه .......