از دید تحلیلگران، شدت پیدا کردن دوباره کرونا در اروپا و آمریکا و قرنطینه های گسترده در چین بر سبد دارایی سرمایه گذاران اثرات بزرگ دارد. هیچکس نمی داند شرایط در آینده به چه شکل خواهد بود و چند خبر ..