اولین سطح حمایت در قیمت ٢۴٣٠٠ تومان شکسته شد تا قیمت تا نقطه حمایتی مهمی دیگری کاهش یابد... شاخص کل بورس نیز کف یک میلیون و دویست هزار واحدی را شکست تا همچنان شاهد افزایش فشار فروش باشیم. جدا از این که آیا رفتار شاخص باید ملاک عمل و تصمیم باشد یا خیر، محدوده ٩٢٠ هزار...