طی شش ماهه نخست سال جاری سود خالص هر سهم با رشد ۴٢١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، مبلغ ١١٨٧ ریال گزارش شده است. طی این دوره درآمدهای عملیاتی با افزایش ٨١ درصدی و بهای تمام شده آن ........