نخستین هدف تیپیکال می تواند سقف کانال باشد اما در صورتی که سهم موفق به شکست این سقف شود موج ٣ از ۵ می تواند قیمت سهم را ۶ رقمی کند...