پالایش نفت اصفهان پس از آن که حمایت کف قبلی خود را در محدوده ١٢۶۶٠ ریال از دست داد به سمت محدوده جدید ٨۶٠٠ ریال در حال حرکت می باشد. حمایت مذکور بسیار قوی بوده و انتظار می رود که...