در روزهای اخیر اتفاقاتی که در بازارهای مختلف رخ داده کمی غیرمنتظره بوده است. تنش های سیاسی در واشنگتن بر سر برکناری ترامپ، رشد شدید قیمت بیت کوین و سپس سقوط قیمت ها، بالا باقی ماندن قیمت نفت و رونق در بازار ..