«ثشاهد» تا کجا می ریزد؟ «کرمان» چطور؟ وضعیت تکنیکالی «آ س پ ، ثبهساز ، ثرود ، وساخت ، ثمسکن ، ثباغ ، ثنوسا و ثاباد» چگونه است!؟