بر اساس صورتهای مالی ٩ ماهه منتهی به ٣١ شهریور، طی دوره سه ماهه سوم سال مالی جاری، شرکت با سرمایه ۵٨٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٣٠٧ ریال محقق نموده است که در مقایسه با سود .......