ظرفیت اسمی شرکت ٢۵ هزار تن در دو شیفت کاری و ظرفیت عملیاتی یا واقعی فعلی شرکت ١٨ هزار تن در دو شیفت کاری در سال می‌باشد ولی طی گزارش فعالیت ماهانه آذر و طی دوره ٩ ماهه سال جاری، شرکت تنها ....