در گروه خودرویی فشار عرضه باری دیگر بالا گرفته است و شاخص این گروه حمایت ٢٧٠.٠٠٠ واحدی را از دست داده است. همانطور که طی روزهای اخیر هم اشاره شد، به این گروه باید فرصت بیشتری داد تا روند مشخص شود. در این گروه باید به دنبال نمادهایی بود که پتانسیل و اخبار جذاب‌تری برای برگشت به مدار رشد دارند. به عنوان مثال خذیزل برنامه افزایش سرمایه ١.۶٠٠ درصدی و خبهمن برنامه ...