امروز پس از بازگشایی بازار، شاخص کل سریعا شروع به صعود کرد. حدود ۶٠٠٠ واحد رشد کرد ولی طولی نکشید که این روند تغییر و .........