بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت طی ٩ ماهه سال جاری بالغ بر ۵٢٩.۴ هزار قطعه انواع شاتون بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۶٩٨.٨ هزار قطعه محصول، کاهش ٢۴ درصدی داشته است که دلیل آن.......