بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، مجموع درآمدهای بانک از محل سود تسهیلات اعطایی طی دوره ٩ ماهه سال جاری مبلغ ٢۴٢۶٨٣.٩ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ٣۴٣٧٣.۴ میلیارد ریال آن مربوط به دوره یک ماهه آذر می‌باشد. بر اساس گزارش مذکور .......