جو مثبت گروه سیمان در کنار خبر احتمال دریافت افزایش نرخ جدید سبب شده تا این سهم سیمانی که دو سوم ارزش بازار آن را سرمایه گذاری های زیر مجموعه تشکیل داده و تخمین سود سازی بالایی داشته و اصلاح خوبی را تجربه کرده ، سیگنال بنیادی خوبی را صادر نماید...