شرکت تایدواتر خاورمیانه که در موج پنجم صعودی بوده و به تازگی توانسته از سقف قبلی ٢٧٠٠٠ ریالی خود عبور کند. در حال حاضر هدف دوم موج پنجم سهم محدوده ٣۴۵٠٠ ریال می باشد...