بعد از آن که شاخص موج ۴ بزرگ را در محدوده یک میلیون و دویست هزار واحد تکمیل کرد، برای رشد جهت تشکیل موج ۵ بزرگ، نیاز به ۵ ریز موج دارد. ریز موج اول ابتدا تا محدوده یک میلیون و ۵۵٠ هزار واحد رشد کرد. ریز موج ٢ اصلاح در حال تکمیل شدن است...