شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در طی هفته گذشته توانست حمایت روندی خود که محدوده ٧١٧٠ ریال است را حفظ کند و وارد ریز موج صعودی جدیدی شود. در صورتی که در طی هفته آتی بتواند از مقاومت ٨٩٠٠ ریال عبور کند...
«سرچشمه» و تارگت های جدید

بورس۲۴ : شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در طی هفته گذشته توانست حمایت روندی خود که محدوده 7170 ریال است را حفظ کند و وارد ریز موج صعودی جدیدی شود.

در صورتی که در طی هفته آتی بتواند از مقاومت 8900 ریال عبور کند ریز موج فعلی با توجه به شرایط اندیکاتور ها، قدرت رسیدن به هدف اول یعنی محدوده 10000 ریال و پس از آن به سمت محدوده 12880 ریال را خواهد داشت.

البته شرط حرکت به سمت این دو محدوده عبور از مقاومت 8900 ریال بوده تا اندیکاتورها سیگنال حرکتی خود را صادر کنند.