در بازار سرمایه ریسک ها به دو دسته ی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم می‌شود. ریسک غیر سیستماتیک مرتبط با عوامل درونی بازار، ریسک صنایع و ریسک شرکت‌های بورسی است که با دو عامل متنوع سازی سبد و چیدمان اصولی پرتفوی در کنار تحلیل می توان تا حدود زیادی این نوع از ریسک را مدیریت کرد. اما ریسک سیستماتیک که به عواملی خارج از بازار سرمایه اشاره دارد ، قابل تحلیل نیست.