در ادامه هیجانات روز معاملاتی سه شنبه و روند نزولی شاخص و در پاسخ به ناحیه مقاومت تکنیکالی، طی بازار روز چهارشنبه نیز شاهد افزایش عرضه به ویژه در نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون ........