طی آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آذر ماه، طی دوره ٩ ماهه سال جاری، بانک درآمد خود از محل سود تسهیلات اعطایی را مبلغ ١۴۶٣٣۵ میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک به عنوان .......