بر اساس اطلاعات ارائه شده طی گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه آذر در مقایسه با آبان با افت ٢٩ درصدی همراه بوده است. از طرفی اما با وجود کاهش در مقدار تولید، در بخش فروش شاهد افزایش ٢٢ درصدی می‌باشیم که با تغییرات در ترکیب سبد فروش و درنتیجه افزایش.....