طی بازار امروز و در واکنش به رسیدن شاخص به ناحیه مقاومت تکنیکالی خود، از همان ابتدا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار بار دیگر شاهد افزایش فشار عرضه‌ها و درنتیجه آغاز معاملات در بازه‌های منفی اما.......