شرکت سیمان فارس و خوزستان در عرصه صنعت سیمان بزرگ‌ترین تولیدکننده در خاورمیانه است. بر اساس سیاست‌های متخذه در جهت سازماندهی بهینه شرکت و ایجاد سرعت در عملیات برای توسعه آتی .......