بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی طی این ماه و نسبت به آبان ماه، رشدی ٢١.٣ درصدی داشته است در حالی که .......