بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه، طی ۶ ماهه نخست سال مالی جاری، تولیدات شرکت تقریباً ثابت بوده است. همچنین طی این دوره مقدار فروش نیز .....