در خصوص جدول فوق لازم به ذکر است ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها بورسی از قیمت آخرین معامله سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ٩ دی ماه استفاده شده است و بر این اساس، ارزش خالص دارایی‌های هر سهم از این محل مبلغ ۶٩۶٣ ریال محاسبه شده است. به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی ......