بر اساس اطلاعات ارائه شده، از خرداد سال جاری رشد مانده تسهیلات اعطایی به عنوان مصارف بانک و همچنین منبع تأمین درآمد در مقایسه با مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سریع‌تر بوده است که این موضوع خود باعث بازگشت این بانک به مدار سودآوری شده است چنانکه......