طی شش ماهه نخست سال جاری با افزایش ۵٢ درصدی در درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده آن نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود ناخالص نیز با رشد ۵٢ درصدی همراه و ......