در شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور و روانکاران، گزراش‌های ماهانه خوبی رسیده و بر همین اساس انتظار می‌رود این شرکت‌ها در دوره ٩ ماهه با رشد سود همراه باشند. در ادامه نگاهی به گزارش ماهانه برخی از شرکت‌ها خواهیم داشت: نفت ایران در ٣ ماه اول ۶.٢١١ میلیارد، ٣ ماه دوم ١١.٠٩٧ میلیارد، ٣ ماه سوم (مهر ۴.۵٩۵ میلیارد، آبان ۵.١٨١ میلیارد، آذر ۶.٨۶٧ میلیارد) ١۶.۶۴۵ میلیارد و در مجموع دوره ...