بر اساس صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال، طی سه ماهه دوم سال جاری شرکت زیانده بوده و این در حالی است که درآمدهای عملیاتی شرکت طی این دوره و نسبت به سه ماهه نخست افزایش ۵٠ درصدی داشته است که .........