طی سال جاری سهم فروش صادراتی از سبد محصولات شرکت افزایش داشته و از ۴٣ درصد در دوره مشابه به ۴٨ درصد رسیده است. همچنین با افزایش فروش صادراتی طی این دوره، سهم درآمدی آن از ......