شاخص کل نتوانست از سد خط روند نزولی میان مدت عبور کند. در حال حاضر شاخص باید سطح یک میلیون و چهارصد هزار واحد را حفظ کند چرا که با از دست رفتن این سطح، عدد یک میلیون و سیصد و سی هزار واحد در ذهن ها نقش خواهد بست... اما شاخص هم وزن به مقاومت ۴٧٢ هزار واحدی رسیده است. مقاومتی که هم از نگاه استاتیک و هم...