در حالی که رشد شاخص طی این دوره به ۵.٣ درصد رسید، صندوق های سهم آشنا، یکم اکسیر فارابی، میعاد ایرانیان و ارزش کاوان آینده با کسب سود بین ٢٠ تا...