این سهم با توجه به پتانسیل های بنیادی خوبی که دارد در کنار شکل گیری موج صعودی بازدهی ٢٠ تا ۴٠ درصدی را در بازه زمانی عنوان شده داشته و با توجه به روند معاملاتی سهم و خبرهای خوب و مثبت در موقعیت سیگنال خرید قرار گرفت...