در گروه پتروشیمی، متانول‌سازان به ویژه زاگرس بیش از سایرین مورد توجه است. البته پترول هم به دلیل تحولات مثبت و عدم رشد همگام با سایر نمادهای این گروه با افزایش تقاضا همراه شده است. اتفاق مهم در زاگرس اینکه، سقف ٢١.٧٠٠ تومانی با قدرت بالا شکسته شده و این سهم اهداف ٢٧.٠٠٠ و ٣٠.٠٠٠ تومانی را دنبال می‌کند. در پترول نیز نوسانات سهم در یک مثلث ...