طی سال جاری با افزایش بیشتر درآمدها نسبت به بهای تمام شده تولیدات و همچنین هزینه‌ها، حاشیه سود خالص و ناخالص شرکت روندی صعودی و مثبت داشته است چنانکه حاشیه سود ناخالص از ۴٨ درصد در سال مالی ٩٨ به ۶٠ درصدی در سه ماهه سوم سال جاری و ........