در گروه پالایشی پس از اصلاح سنگین اخیر، مدتی است که روند عرضه و تقاضا با وجود فشار فروش سر و شکل بهتری گرفته و شاخص صنعت مذکور با شکست سقف کانال نزولی ۴ ماهه، در حال پولبک به این سطح است. بر این اساس به نظر می‌رسد که نمادهای پر حاشیه این گروه، پتانسیل جبران بخش دیگر از افت سنگین اخیر را داشته باشند. در این گروه شپنا بیشترین فشار عرضه و شبریز بهترین تقاضا را دارد. در شبریز احتمال تشکیل الگوی ...