طی دوره سه ماهه دوم سال جاری، شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیرا) با سرمایه ٣.٢ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٨٢٨ ریال گزارش نموده که در مقایسه با ......