به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم سیمانی با شکست مقاومت خود هم با دید کوتاه مدت و کسب نوسان و هم دید میان مدت در روند صعودی قرار گرفته و با توجه به پتانسیل های بنیادی عنوان شده در موقعیت خرید قرار گرفت