طی دوره ١١ ماهه سال مالی ٩٩، تولیدات شرکت بالغ بر ٢۶.٨ هزار تن تایر رادیال و ١١٠ تن فلپ بوده که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۴۵ درصدی در تولیدات داشته است. مقدار فروش طی این دوره نیز.......