قیمت از مقاومت ١٨۶۵ دلار عبور کرده است ، اما مقاومت اصلی و تعیین کننده، سطح ١٩٠٠ دلار است. سطحی برابر با خط روند داخلی بلند مدت. در صورت عبور قیمت از ١٩٠٠ دلار، می توان انتظار رسیدن قیمت به مقاومت ١٩۶۵ دلار را داشت. مهمترین حمایت فعلی محدوده ١٨۶٠ دلار است...