هفته پیش همانگونه که در تیتر و ذیل مطالب اشاراتی شد، انتظار یک گام به عقب را داشتیم و پس از آن امیدواریم که چند گام به جلو برداشته شود و بر اساس همان سناریو ها برای زمستان شرایط می تواند برای سهام کوچک و متوسط و برخی تک سهم های بزرگ متفاوت باشد پس اگر قصد جوجه شماری دارید کمی در انتخاب سهامتان هوشمندانه تر عمل کنید ...